משחק Robostory באינטרנט

                                  Robostory קחשמ

Robostory (Robostory ):

.ונלש דבלמ ,םירחא םיבשוימ תומלוע לש ומויקל תויאר רחא שופיחב ללחב םיענ ,בר ןמז .תמ טעמכ ולש ללחה תניפס לש הללוסה ןמז ידמ רתוי סט יכ ןיחבה אוה הרזח ךרדב .בשוימ ךומס בכוכמ םיקלח תבינג - התיבה רוזחל דיחיה יוכיסה .ינפקות חור בצמב םיימוקמה תאו ,טושפ ךכ לכ אל לבא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות