משחק רוביג ץורמ באינטרנט

                                  Hero Race קחשמ

רוביג ץורמ (Hero Race ):

.קוידב תיאר אל הז .דחא םוקמב ופסאתה סקימוקו תורוטקירק לש םיבר םירוביג ךיא .םירחאמ רתויב בוטה בכורה אוהש חיכוהל ידכ - דבלב תחא הרטמ שי ונלוכל .הלולתה הצירמה לע םינחבמה לכ תא רובעל ו בהוא יכה התא ימ ,רוביגה תא רוחבל אוה ך .רשואמ היהי ךלש רוביגה תאו םיבכוכה לכ תא םיפיצקמ .םסרופמה ןמטאב תאו גופסבוב ,סואמ יקימ תויומד שולש הריחבה תוכז תא שי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות