משחק Wasteland רוצמ באינטרנט

                                  Wasteland Siege קחשמ

Wasteland רוצמ (Wasteland Siege ):

.שומישל םילנויצר אוה םא ,בהז תכפוה הממש לכ ןכלו ,דחוימב ךרעומ ןטק עקרק חטש שי .עקרק תסיפ לכ רובע המחלמב ךישמהל הרקמב אל .ןטק םהלש הירוטירטה לע ןגהל ךירצ התא .תיפקיה הנגהל םילייח רוכשל ,הלש םיחתותה דייצלו לדגמ תונבל ,ןמיהמ ןפואב ססבל יד .םימחול ףיסוהל רתוי בוט קשנ ,םוקל םישדח ירבש תיינב תא םייסל דימת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות