משחק ליח וניד - טובור וניד באינטרנט

                                  Dino Robot - Dino Corps קחשמ

ליח וניד - טובור וניד (Dino Robot - Dino Corps ):

.הבכרה עוסמ רואזוניד יטובור םיאבה םיכורב .קנע םיהדמ טובור ףוסאל םכרדב הרקנש םגדמה הרשע דחא רחב .םימדוקה הנומש לש לופיק יקלח רשאכ לבקמ התא םהילא השיג ךא ,םישדח םיקתוע ינש ונל .רבכעה תועצמאב םוקמה ךותל תכתמ תוכיתח יביכר תא חינמ .ברקב תרמגומה לזרבה תצלפמ תא קודבל דפקה