משחק הקתפרה סוטל :6 לודג רוביג באינטרנט

                                  Big Hero 6: Fly adventure קחשמ

הקתפרה סוטל :6 לודג רוביג (Big Hero 6: Fly adventure ):


.יפוסה בלשה עיגמ Beymaksa רובע השדח הפילח תקידב .ףועל לוכי אוה הבש םיעונמה תא קודבל היהת הנורחאה המישמה .תורחא תונכסו םילושכמ ,תודוכלמ ינימ לכ אלוממ ,רתויב ןכוסמה הליסמה עטק תארקל .תוקידבה ךרד ותוא קיזחהל תוסנלו ךלש רוביגה לע הטילש חק .שאונ בצמב תויהל אל ,לולסמה לע ןיע חוקפל .ףוסה דע עיגהל לכויו םויא תווהל םילולעש םימצעמ תוריהמב טוונ

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע