Naruto: Jump Training קחשמ

הציפק ןומיא :וטוראנ (Naruto: Jump Training):

.קיודמב ץופקל םג אלא ,הובג קר אל דמלי אוה םש ,םינומיא ךישממ וטוראנ .התיחנה םוקמ תא ןייצת תיוות שמתשהל ,תישאר .םלכש לע ךמתסהל ךירצ התאו םלעיי וקה תוציפק המכ ירחא .התמו םוהתל לפונ רוביגה ,עגעגתמ התאש עגרב .ךרד םירבוע םיטקייבואה לכ תא ףוסאל יוצר ,הציפקה ךלהמב .המרה ףוסב תודוקנ רתוי חיוורהל םג אלא ,ץופקל ךיא דומלל קר אל וז ךרדב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות