משחק Gumball: טישכת תמאתה באינטרנט

                                  Gumball: Jewel Match קחשמ

Gumball: טישכת תמאתה (Gumball: Jewel Match):

.אבה לזאפה לא ותוא ליבותש השדח הקתפרהל תכלל לכות Gambolò תאז םע .םיבוט ןויגיהו ןיעידומ ,לופיט רובעל ךירצ התא ןאכ ,דואמ לק אל הז תא רותפל .דחי ףרטצהל םתוא ןיב ותוא שפחל דימ ,םיטישכת אלמתמ ךסמה רשאכ .רתוי תושק תומר רובעל יוכיס רתוי תודוקנה תא ,םעפ לכב רבחתהל לככ .דואמ ריהז תויהל ידכ ,דיספמ התא זא ,הנוכנ תומכה תא עיגהל אל התאו ,םשגתמ ןמזה ם

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות