משחק Bejeweled :אבס דוד באינטרנט

                                  Uncle Grandpa: Bejeweled קחשמ

Bejeweled :אבס דוד (Uncle Grandpa: Bejeweled):

.הקתפרה לש דהוא לודג יד דוד אבס .הלודג היעב אוה םהילא עיגהל ידכ קר ,בר רשוע שי םיעדוי ונלוכש יפכ שיו ,היאמה לא .םדקתהל תורגתאמ תודיח המכ רותפל השק היהי אל התא ,לאוטקלטניא התא םא לבא .תוכיתח רתוי וא שולש לש הרדס ףוסאל וכרטצי םה ,תוירכוס תרוצב םינוש םיטקייבוא המ .ןוכנה ןוויכב םתוא ריבעהלו םיטירפה לכ תא קודב .דיספהל אל םא ,סרפה םא דדומתהל לבקל ידכ תוקד שולש םילבקמ םתא הדובעה לע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות