משחק Bejeweled :לובמאג לש אלפומה םלועה באינטרנט

                                  The Amazing World of Gumball: Bejeweled קחשמ

Bejeweled :לובמאג לש אלפומה םלועה (The Amazing World of Gumball: Bejeweled ):

.הרכמה ךותל קומע רובקל םיטישכת רחא שופיחב תכלל םלועה לש אלפ יבשות .הלשמ ימינפ ןויגיה הזיא ,רמולכ ,תרחא ךרדב םתוא לבקת התא לבא .םינוש םיעבצו תורוצ םלוכ םה ,תצקמב תונוש םינבא היהי ךסמה .וידחי םירבוחמה םיהז םהיניב אוצמל איה ךלש המישמה .םעפ לכב תוכיתח רתוי וא שולש ףוסאל לגוסמ התא םא הרקמ היהי גוזימה .המישמה ךשמהו ,הביתה תא ארק ,ךכ םשל .ןמזה ףוס דע היהי הז זא ,םישדח םה םמוקמב תומלעיה רחאל .ןח ינבא לש יברמה רפסמה תא ףוסאל ךרוצ שי הז ליבשב

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות