משחק אבס דוד באינטרנט

                                  Uncle Grandpa קחשמ

אבס דוד (Uncle Grandpa):

.השדח הנש תארקל תונתמל ךלוה הטנס דוד .תררוגתמ סואלק טנס ובש רהה ילגרל םירמושש ארונ גלש קר הקספוה ותמישמ .ךכרדב םה יכ םילושכמה לכ לע רבגתהל ידכ תוזירזו תוציפק לש ךירושיכ תא שמתשה .המרה תא רובעל ךל ורזעיש םיסונובה תא ךל תתל לוכי ,גלש תדמשהל תופסונ תודוקנ איב .ךלש תומולחה עיגת אל םלועל התא ,םתוא דבאמ התא םא ,רובעל םהייח השימח קר אוה רוב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות