משחק הרוטקירק תעיבצ :קלאה באינטרנט

                                  Hulk: Cartoon Coloring קחשמ

הרוטקירק תעיבצ :קלאה (Hulk: Cartoon Coloring):

.ויתולילע םע םלש םובלא יעבצ תא רצי אוהש גאד םג ריעצה קנעה רובע .םכילע םיבוהאה רחבו תונומתה ןיב לולגל ןתינ .רתויב הבוטה תוכיאה יעבצב שומישו ,רוביגה לש השדחה ותעפוהל םע אובל לוכי ןוימד ג .רייצל הצור התא טירפה תנומת לע ץחלו הדצמ לע עבצ ליחהל ,תשרבמ תרזעב .םיריהב םיעבצב היהת אל הלוכ תנומתש דע חור התואב ךישמהל ,םיחרפ ץרפ חטשהש תוארל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות