משחק Minerics באינטרנט

                                  Minerics קחשמ

Minerics (Minerics ):

.םהלש תירקיעה הסנכהה הז יכ ,המדא ינפל תחתמ בר ןמז םילבמ םירוכ .ןזרג תושעל םילוכי םה ,םש .תובוט םינבאו בהז ףוסאל תנמ לע תכללו ,עדוי אל הרואכלש ,בהז הרכמ ואצמ ךלש רוביג .דחי עצבל םיכירצ םהש תולועפה לכ .ינשה תא ספספמו םיקילק שי הז ,ינשה סופיטה ,תידיה לע רומשל ךירצ דחא ףיצרל עיגהל .קיפסמ רישע תויהלו תורצואה לכ תא תוריהמב ףוסאל לכות ךכ