משחק תוללותשה ןודולימסל באינטרנט

                                  Smilodon Rampage קחשמ

תוללותשה ןודולימסל (Smilodon Rampage):

.דוע םתוא הארי אל םלועל אוהש ובשח םישנא ,דחכנ ברחה-רמנ לכ ירחא .גצומכ דמועו אופק רמשנ רמנ לש םינואיזומה דחאב ,תאז םע .םייחב רמנהו סמנ חרק יכ ןיחבה חטבאמה ידי לע ףלוח ,דחא םוי .שיאה ורהימ דימש ,דחפ רסחו םעוז ךכ לכ היה אוה .ריע לש יתימא סרה רדסלו ולש הטילש וחק .וכרדב הרקנש המ לכ עסשלו םיצפח ,םישנא לש סמועה לע האור התאש המ לכ תא סורהל לוכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות