Piggy Wiggy 4: Zombie Edition  קחשמ

יבמוז תרודהמ :Wiggy 4 יגיפ (Piggy Wiggy 4: Zombie Edition ):

.יתימא יבמוזהיההירבח בור רשאכ טויסל ךפה וגיו םלועה ריזח .ינפל היהש יפכ לכה ריזחהלוקיתע ץפחלעיגהל ידכ ךלש הרזעה םע תויהל ךירצ הז ,בצמה .םידעצ המכברותפל שיש הדיחןה תומרה .המרהלע שגד יטירפוהביבסה תועצמאב םיטירפה לכ תא ףוסאלוםירחאלעיגהל איה הלש המישמ .םיבמוז לש םלועבתוריהמב דומלל ךל זא ,הלועפ רדס תא ליחהל הרורבו המישמל האיציה י

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות