משחק םיצורפ 2 רידא ריבא באינטרנט

                                  Mighty Knight 2 hacked קחשמ

םיצורפ 2 רידא ריבא (Mighty Knight 2 hacked):

.ךלש הרופה המדאה רודחל דמוע אוהש ,הנכסב אצמנ םלועה .םיביואה תא סורהל םישנאלרוזעל םילוכי ךלש םיריבאה קרו,הנידמה לכ תא שובכל ואב תו .םסוק וא ,תשק ,םחולכ תויהל לוכי הז ,תויומדהמתחאב רוחבל לוכי התא .ןושארה בלשב תוצלפמה לכ תא סיבהלוברקל תכלוה הריחבה תא רידגהש רחאל .ידיימ ןפואב ךלש תויומדה תא רפשל ידכ ףסכ לש תלבגומ יתלב תומכהיהי התא יכ ,עתפומ .ותוא דבאל דחפ ילב ,שדחה ברקל תכללוםהמ דחא לכ םמדל