משחק קיתע בכוכ באינטרנט

                                  Ancient Planet קחשמ

קיתע בכוכ (Ancient Planet ):

.ךרע ירקי םיבאשמב דואמ רישע תכל בכוכלהסט ךלש תוניפסה .וסיסב יבור לש הרוצב הקעזאה תכרעמתונבל ךרוצ שי בשייל .ךילא ץראה רודכ ינפ לע ובשייתהש ,םיביואה תא ףוקתל ןמזה לכ התא ,םיבאשמ ףוסאל הת .תונגהה תא תונבל ידכ חתותב שמתשה .הרויש,בויחה תאוםהלשמ םינייפאמ הרוחב לכל .םירזגל ותוא םיאיבמ םירחא ,ביואה תא טאהל רשפא .המיחלה חוכ תא לידגהל ךכבו ,ופסאנש םיבאשמה לע םיבורה תא גרדשל ןתינ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות