משחק םיִדֵׁש ׁשֵרַגְמ באינטרנט

                                  Exorcist קחשמ

םיִדֵׁש ׁשֵרַגְמ (Exorcist ):

.ץראה רודכ ינפ לע רתויב םיארונה םירוצילתיב ,קנע םידש שרגמתרואמל ותוא ליבוה ךור .םייח לש ריחמב םג ,ריחמ לכב םתיא דדומתהל איה ולש המישמה .הקתפרההךלהמב ורבצנש םיעבטמלרתוי בוט היהי ןמזה ךרואל רשא ,המצוע בר המיחל תווצא .שפנה תא עיגרהל ידכ תוערה תוחורה לע ותוא תוריל .ברקה תא ול תתל אלובושחה יכה ביואה תא ואצמתש דע תומוקמברתוי קוחר עיגהל ךל רוזע .ודבאת וא ,ןוירשוקשנה ,םירושיכלכ באשיהל ךל שיש דע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות