משחק ןוידטצא Nitro תצלפמ תיאשמ באינטרנט

                                  Monster Truck Nitro Stadium קחשמ

ןוידטצא Nitro תצלפמ תיאשמ (Monster Truck Nitro Stadium):

.םינושארה דחא הז תא תווחל תונמדזהה תא ךל היהו,קנע םילגלג םע שדחה ינרדומה הרטלו .טרופסה ןוידטצא תא רוחאמ קחרה ריאשהל ידכ זגה תשווד לע ץחלו תאזה תצלפמה לש הגהה .ינעבוט לוחוןבא תוריסמ בכרומ ,השק חטש ךרד רבוע ךלש ביתנה .ךרדה לכבםילולעפ בוליש עוציב ,הלודג הנוכמלש ןמוימה לוהינה תא תוארהלותבכרומ ךרד