משחק ןמזבחדקא באינטרנט

                                  A Gun in Time קחשמ

ןמזבחדקא (A Gun in Time ):

.בירי לכ תוברקבקלח תחקל ןכומ םה הזה ןייפמקה ןעמלו,השדח הירוטירט טולשל םיגניקיו .םלועב הטילש גישהל ידכ םהלש לנסראב המ לכ תא םהל שי ןיידעו,ושע םה תינכת ילויט .םהלש תוינתפאשה תוינכותה תא שממל רתוי לק היה הז ,התאו ,הלא תועסמבקלח חק .ךרד לכב םתסובת תתלו ותוא חוכשל אל ,םהלש תחצונמה יתלבבםיגניקיו הדות .תוננוכב תויהל ,ןמזה לכבו תינכתה לש המושיי תא עונמל הסנמ קר אוהשתצלפמ לכב תורי