משחק הלילג הטנס באינטרנט

                                  Santa Drop קחשמ

הלילג הטנס (Santa Drop):

.םהירבח םע דלומה גח תא גוגחל ךורא הניכה סואלק הטנס .תונתמ םע הבורא תובית תא רזיפ ,גחלתלחזמ ץורימוולש תוריהמבבשייתה אוה .קחשמל רבחתהל אלו הטנס לש ורופיסלש האצותה היהי המ םיהות םתא םא .תובוראהמתחאל תועטב שגנתה ובכרל קחשמה לש תישארה תומדהתולחזמ תויהל הריהז הגיהנ .לשכיהל ילבמותמישמ תא אלמי אוהו,ללכה ןמ אצוי אלל ,דחא רוניצב ויה תונתמהש אדו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות