משחק קי'זומה רפוסה באינטרנט

                                  Super Muzhik קחשמ

קי'זומה רפוסה (Super Muzhik ):

.םיימוקמה לש םמולש לע רמשש ,ריעה לעמ סט וישכעו ןמרפוס ,ןמטאבתוזחתהל הסנמ רפוס .ךלש ץימאה יפואה לש םיישקה תא שיגרהל ,רוביגה קחשמב דיימ לוגלגב .םהלש תונושה תולוכיה תועצמאב ,םיבשו םירבוע תרזעב םיניירבעה לכ תא ךלשה .תידיימ הנכס לש הרקמבtelekinetic יבורב שמתשהלוןימיל לאמשה דצל רובעל .חוורה תוליגמרחאל קר שמתשהל ןתינ טרופלט