Scoopadoop Clicker (v.1.4) קחשמ

Shoopadoop Clicker ( נ. 1. 4 ) (Scoopadoop Clicker (v.1.4)):

.ןשד הרופ המדא אלל שחרתהל לוכי אל הז לבא ,חותיפתשרוד ךלש הווחה .תמלשומ הרוצב המישמה םע םידדומתמ ונייהשםייח ילעב דועו דוע תונקל ךירצ התא ןכלו .רז יקק לש השילפכהילע ןגהל ךירצ התאו םירחא םיתב םע רוזעל ליחתה ךלש הניגה ןשד , .הלכלכ לש חותיפב קסועוםתמדא תפסונ האוצה לש השילפה תא עונמל ידכ דיה גשיהב םירמו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות