The Expendables 3: Deploy and Destroy Reloaded  קחשמ

Reloaded סורהלוסורפל :3 םיחכשנ יתלב (The Expendables 3: Deploy and Destroy Reloaded ):

Expendables םיקסעב רזח תווצ. .םיעודי אל תוחוכ ידי לע ףקתוה םהלש סיסבה ובש ,רבדמל םיכלוה םה םעפה .הנחמהךותל רודחי אוהש ינפל ביואה תא סיבהלותודמעה לע רומשל איה ךלש הרטמה .תחא דיב ביואה םע דדומתהל לוכיש םילודגה םימחולהתא חוכשל אל לבא ,תכרעמהלע םינגמ .םיגורדשו םירופיש לש בחר ןווגמ לש הרוצב המיענ העתפההכחמ התא ,ןכ ומכ .ךלש גורידה תא רפשלוםיגשיהל עיגהל ידכ םיסרפ חיוורהלו המישמה תא רובעל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות