משחק 10 הנגה תייגטרטסא באינטרנט

                                  Strategy Defense 10 קחשמ

10 הנגה תייגטרטסא (Strategy Defense 10 ):


.רתוי קזח אוה םהמ ימ ררבל םיסנמ םיגלפ ינש ובש ,ברקה הדשלהחדנ .המחלמל תאצל תויונמדזה רתוי ךל היהי ,תירישעב .ךלש הריטה לע ןגהל ידככרידגהל ןתינשםילדגמ רפסמ תא לידגה הז .תודחוימ תולוכיוםילייח רפסמ תא לידגה הז םג .תונמוימ תיאבצ היגטרטסא חקול קחשמה תא חצנל ידכ יכ ,הנשמ אל הקיטקט אל אוה הז לכ .ךלש םילייחה תא חולשל ןאלוךיא לע בושחת .םיביוא סורהל קר לוכי ותוא ךופהלו ופוסב לוכי בהזש םושמ ,תוריהזב דואמ םתוא קיסע

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע