משחק סושי בליסטרה באינטרנט

                                  Sushi Cat: Catapult קחשמ

סושי בליסטרה (Sushi Cat: Catapult):

.לכי אלו ,המ ןמזל םהל םורגל אוה הז לבא ,ריוואב היולתשהמדא לש תוכיתחל קקיל לותח .ולש ןודאתכרבלהעשההזוםיימשל ףועל לוכי התא הבש טועמתונבל קירטםע אב אוה .ול רוזעל ךירצ התא ןכלו ,םימשל ומצע תא חולשל לכוי אל אוה ,תאז םע .ישוס לש תומיעט ךכ לכ תוכיתח םימשבposobiratולעורשפאה לככ הובג ףע לותחה ישוסשהז .ךלש ץימאה רוביגה רפשל ףיסוהל קחשמה תונח