Cute Pet Hospital קחשמ

מרפאת וטרינרית (Cute Pet Hospital):

.לבס םייח ילעבל השדח האפרמ החתפ תונוש תולחמ .רתויב בוטה החמומכ הדובעל רוזחל תארק .ךתדובע תופצלו חכונ היהי דימת הז דסומב הדובע לש תחראמה לש םינושארה םימיב .ומייסי םהש יפכ םירדחה לכ דבוע אל התא הלחתהב ,תאז םע .תולקב םהב שמתשהל לוכי התא דחאב ןוקיתה תא םילשהל ידכ לבא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות