Tune Your Truck קחשמ

המשאית שלך המנגינה (Tune Your Truck):

.ולש הנטקה תינוכמה תא ץוחרל םג גיצהל לגוסמ תויהל ךירצ דלי לכ .ךירצש ומכ הז תא תושעל ךיא תוארהלו דמלל לודגה רוזאב ה'רבחה לכ תא םינימזמ ונא , .המ אוה המ תעדל רקיעה ,הסיבכה ךילהתב שמשל םילוכיש היגולונכטו םיטירפ הברה תוארל !םירקי םידלי ,םיענ קחשמ םכל םילחאמ ונא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות