Zombocalypse 5 קחשמ

Zombokalips (Zombocalypse 5):

.םיניינעמ םירבד הברה ךל שי יכ ,ןושארה עגרהמ ךתוא תוצרל היהי הזה קחשמה .דורשת שממ התא ,םויה .תדוכלמ ךותל ךתוא ועסנ םהו םיבמוז םיפקות םתא .הנושאר הרזע תוכרעו קשנ ךל רוזעי ךלש יריוואה עויסה .קבאנ ךמצע ןגהלו ,ךילא דעצ בורק לע הלאה םירוציה תא ךופהל ידכ לכה תושעל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות