משחק סבתא מכה בחזרה באינטרנט

                                  Granny Strikes Back קחשמ

סבתא מכה בחזרה (Granny Strikes Back):

.ןושאר טבמב הארנ הזש לככ ,הנכס לומ לא םינוא תרסח ךכ לכ אל תויהל הלוכי הנקזה .ותבס ועטינש םירזייחה לכ תא דימשהל טלחוה סטו ,תחנ הלש תיעבטה רעיה תיללח ב ,םוי .םהלש םיסוטמ םוקנלו ןטק ןבל םישחנה לכ תא גורהל ,הל ךיישש המ לע ןגהל ידכ ,םתוא