Dog Hotel קחשמ

בית מלון לכלבים (Dog Hotel):

.םיבלכה יבהוא לכל ןיוצמ םושיי .םיבלכל ןולמ ,תלהנמ תויהל תונמדזהה תא לבקל ולכות ,ןאכ .םירחא םיתורישו ןוזמ ,יאופר לופיט םהל תתל ,דמחמ תויח לפטל לכות וב ,ןכ ומכ .ןמוזמב לומגת תתל ידכו ,םהלש תובוהאה תויחה ךל איבי רקבמ לכ .תוטימה רפסמ תא לידגהלו םשוכר לש םירטמרפה תא רפשל לוכי התא ,םליבשב הז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות