משחק !סואכה ןמס באינטרנט

                                  Cursor chaos! קחשמ

!סואכה ןמס (Cursor chaos! ):

.תומר המכב בכרומה ,ללכה ןמ אצוי קחשמ .בחרמו םיצח תטילש ,יהשלכ הלועפ עצבל ךירצ התא ,המר לכב .תישע התאש המ לש האצותה היהת ,לכה רבוע התא רשאכ ,איהו השדח המרל ךתוא חקול ןייד

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות