משחק גרנד פרי Goes באינטרנט

                                  Grand Prix Go קחשמ

גרנד פרי Goes (Grand Prix Go):

.avtomobilchik ץורמב תוחונב ובש .תדלקמה לע זועב - תועבצא ,םעופ בלה תא ץליאש המ ,םדב ןילנרדאה םילעמש תויורחתב ר .הז םידיספמה-בירי קחשל לוכי אל התא .ונלש סייטל רנ םיקיזחמ אל םה .רוחאמ םירחתמה לש תרשרש לכ תא ריאשהלו ,תדוכלמ תאו ,רובה ךותל לופיל אל הסנמ ,בל