משחק טעות מגוחכת באינטרנט

                                  Bloopers קחשמ

טעות מגוחכת (Bloopers):

.םייניע עילק תיירי ןוגכ תויצלופינמ םשייל ןתינ רחאל קר ,הרטמב תקיודמו הרי חוכה .הרונהוא רודכה תא רובשל ,הנוש תויהל היושע לכ לש המישמה