משחק לזמ ירודכ באינטרנט

                                  Lucky Balls קחשמ

לזמ ירודכ (Lucky Balls):

?הנהמ הדובע םע דדומתהל ןמזה ותואבו ףיכ היהיש הצור התא .ןושארה רודכה תא ררחשת התא ובש ןוויכה תא רוחבלו הזה קחשמה תא לעפה ןכמ רחאל .לור דנא םירודכה לכ ובש ילריפס לולסמ לש זכרמב םקוממ ךלש יודיי תנוכמ .וכרצ םה דחי לכש ךכ ,רחא םתוא חולשלו םיהז םירודכ לש תולוכשא תומוקמ רחב

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות