משחק Mayhem חדקאה באינטרנט

                                  Gun Mayhem קחשמ

Mayhem חדקאה (Gun Mayhem ):

.ולש ביריה תא סיבהל הסנמ ,ןמזה תא חוכשל לכות ןמז ךשמב סואכה ןודא קחשמ תא קחשל .הז תא ויתועורז ךותמ תוכהל ,םוהתל ףוחדל ךרוצ שי חצנל ידכ .הלעמלמ לופייש,קשנ ילכ לש םוצע ןווגמ ךל עצות וז המישמ עצבל ידכ .םישדחה קשנה ילכבןושארה תויהל תוסנל ידכ ,םהילע טלתשהל לוכי ,םג ,ביואה .םיצחהדרשמ .הצצפקורזל - [ תוריל - ]

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות