משחק צורב המוח באינטרנט

                                  Brain Burner קחשמ

צורב המוח (Brain Burner):

!ןוכנה םוקמל עיגה אוהש דחא הפלחה תויבוק תוחפל עוציב ינפל בטיה בושחל ךירצ התא ן !תושדח תויורשפא םע אובל ךירצ התאו הגלפמה הדביא םא דחא םוקמ תוחפל םהיניב םישוע

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות