משחק יורה באינטרנט

                                  Cannon Venture קחשמ

יורה (Cannon Venture):

?חדקא ירי ךלזמ תא תוסנל הצור .םינולב popping :ןפוד אצוי רגתא לבקת ,הז הרקמב .ןיערגה לש רודכה לש חכהו תיווזה תא םיאתהל ידכ ךות ופע אל םהש ךכ ,םירודכ ומייקת .קיודמב תוריל םירודכה לע בשחמ רבכע תרזעב