משחק מרוץ מהיר באינטרנט

                                  Rash Race קחשמ

מרוץ מהיר (Rash Race):

.הנושארה תונמדזהב לעמ קנזל ןכומ ,םיגאושה עונפואה יעונמ תוביבסב .ןכוסמו גלשומ לולסמ לע ץורימה אוה םויה .םתיא דחי התאו ,וצפק םיבכורה לכ ,הלחתהה התייה רחאל .שיבכהמ ףחסנ אל התאש ךכ ךופהל תוסנל ,תוריהמ דבאל ילבמ ,ןהמ תחא לכ ירוחאמ תכלל .לספית התא תרחא