משחק מונית באינטרנט

                                  GabCab קחשמ

מונית (GabCab):

.תיתימא תינומ תגהנ ךמצע תא ןיימד .הניילורק ןופצב הנטק הרייעב דובעל ידכ יח התא .םדעיל םיעסונה לכל רבעומ ךלש דיקפתה .ךל םיארוק םה ,ךכ םשל .הבוט הצע ךל חטבומ ,רדסהה םע תיתוכיא תוריהמב הז תא תושעל לוכי התא םא .םינש הברה ורבעי אל תוחוקל יכ ,רהמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות