משחק אורנג' התראה באינטרנט

                                  Orange Alert קחשמ

אורנג' התראה (Orange Alert):

.הידהוא הכחמ הקיגול ,יתבכש-בר קחשמ .וראשנ תולוחכ תויומד היהי הז ,תוריהזב תושעיהל בייח הז לבא ,הנושארה המרה ידי לע .ונצרפ טושפ וא ולגלגתה םירחאש ךכ ,תויומדה תא ריסהל ןכל רבכעב שמתשמ התא ךכ םשל .קחשמ לש רתוי תרגתאמ המר ,אבה ךל הכחמ