Robot Jim! קחשמ

רובוט ג'ים! (Robot Jim!):

.ץראה רודכ לע םוריח תתיחנ השע םי'ג יבסירפ תדובע .ישונאה ןימה דצמ הנבה יא שגפנ ,הניפסה ןמ ררחוש רשא ,טובורה .תורחא תוילילש תויומדו ,םיבלכ ,םינטק םיקורי םישנא ףודהל ךירצ אוה .ידמ בורק לבקמ ביואה םא תויביטקפאה תא דבאמ הז לבא ,רזייל חדקא שמתשמ טובורה לע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות