Age of Defense 3 קחשמ

הגנה בזמן 3 (Age of Defense 3):

.םויה תועשמ העש תלכו תיביטימירפ הרבח לש ןדיעה זאמ םיידגא תוברק האממ הלעמל חצנל .םיעלקמו ל"קנ ךותל לודגל רבד לש ופוסב ביואה םע ברקב שמתשת רשא ,הקטגור ךלש ןודע .רתוי תינרדומ תומד ךותל ותוא חתפל הגרדהב ,המחלמ ילכ םע תויונמוימו עוצקמה תא ות .םירשפתמ יתלבה תונוחצנ תיינב תוקיטקט ,םיחטשב דוכלל ידכ ךלש םירוביגה חולשל אנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות