משחק הקרב יודה - מלחמת כוכבים באינטרנט

                                  Yoda Battle Slash: Star Wars קחשמ

הקרב יודה - מלחמת כוכבים (Yoda Battle Slash: Star Wars):

.םהלש תופפועמה תונוכמה לע םיענ םילייח לש לודג רפסמ דגנ השק ברק היהי הדוי רטסאמ .והנשמל דחא טקייבואמ ץופקל ךירצ לודג םחול ,םתוא סורהל ידכ .ברחב תוטבח תומולהמ .הלא תולועפ ךלהמב תויועט תושעל אל הסנמ ,ץופקל ןוויכה תא לואשל ךירצ התאו