משחק ריקודי המלכה באינטרנט

                                  Dancing Queen קחשמ

ריקודי המלכה (Dancing Queen):

!טלחהב ירשפא הזו ,דוקרל תבהוא דואמ איה קחשמה תרוביג .ומואנ לש תועונתה לכ תא דמל אל ןיידע לבא ,הבינגמ הקיסומ שיגרמ יבייב .הפי דוקיר רוציל ידכו דועייה םע דדומתהל ידכ הדליה תרזע .תדלקמב םיצחה ישקמ לע ץחל ,עובק רדסב תאו ,קחשמה תא ךסמה לע בטיה לכתסת

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות