סימניות

משחק Ninja רייצ באינטרנט

                                  Ninja Painter קחשמ

Ninja רייצ (Ninja Painter ):

.ךרוצ דוע ןיא גנינ םחול ומכ םיתוריש רשאכ ,תרשואמ הפוקת היהת וז .השדח הדובע אוצמל ךרטצי אוה ךכ רחא .ול רוזענ ונחנאו .םיתבה תוריק תא עובצל היהי' גנינה .ול רוזעת התאו ,חילצי אוהש ךכ ,חטשמ לכ לע תוריהמב עונל לגוסמו זירז אוה .רבכע / ץחה - ה'גנינה לש העונתה
" "