סימניות

משחק המידקמ ראשיה באינטרנט

                                  Stay Ahead קחשמ

המידקמ ראשיה (Stay Ahead):

.דיתעל ראשיהל םידאמ ץורמ תויורחת ןיב ןגראלו םידאמ תכלה בכוכ לע םכח לולסמ דייצל .םייררה םירוזאב רבוע ,םיחולמ תוחתפמ ךרד רובעיו ,ינוגברו בכרומ יד אוה ףרוטמ תור .ידמל השק ךופהי םיטרפ המכ תוארל וכרדש ,קצומ םודא ףיעצב בוכרל ולכות ,םיריהב םיע .המיענ חור םע ליבשה ךרואל בוכרל הגהה ירוחאמ תבשל ,ךלש ןוחצינב קפס ליטת לא
" "