סימניות

משחק באינטרנט

                                  Which Avenger Are You קחשמ

(Which Avenger Are You):

.ונלש הטנלפה לע םירמושש םירוביג לש היצאיצוסא םה םימקונה ?חורב ךילא בורק יכה םהמ ימ תעדל הצור התא םאה .תולגל לוכי התא םקונ הזיא קחשמב םויה .תולאש לש םינוש םיגוסמ תבכרומה הקידבה לש םיוסמ גוס רובעל ךרטצת ,תאז תושעל ידכ
" "