סימניות

משחק תוריפ ךותחל באינטרנט

                                  Cut Fruits קחשמ

תוריפ ךותחל (Cut Fruits):

.תוריפ רזג קחשמב הז תא השעת התאו םתוא ךותחל ךירצ התא ,ךלש טלסל תכלל םינכומ םיר .הבשקה תאו ךלש הבוגתה תא וקדבי יכ הנהמ קחשמ ךופהל ינוטונומ םמעשמ דובעל ואוב .תוזירז רובע תודוקנ חיוורמ התאו ,הדשה ינפ לע ססיר אוה םהלש ץימ ,ץפקמ ירפה תא ך .רוחש תוצצפ ביבס ץופקי םיבנע תושרבמ ,םיזופת םיסגא םיחופת םע דחי .םייחה לש םביל תא דבאל אל ידכ ,םהב תעגל אלו תשופחתב תונקל ךירצ אל התא לבא ,ירפ
" "