סימניות

משחק ןדמח ףשה באינטרנט

                                  The Greedy Chef קחשמ

ןדמח ףשה (The Greedy Chef):

.םימודאו בטיה םינזומ םיחבטה בור .רוויח ףשב חוטבל השק .לשבל יאדכ והשמ תויהל לוכי הז ךיא ,םיעט לוכאל בהוא אל ןוזמ לש לושיבב יעוצקמ םא .רדסב לכה ןדמח ףשה קחשמב ונלש יפוא םע .ינוגסס גוגיז הסוכמ ,תוקותמ תוינגפוס ץירעמ רוביגה - דחא ןורסיח ול שי לבא ,רשוא .ולש וייחב וליפאו רבד לכב ןכתסהל ןכומ אוה הייפאה ןעמל .םניחב תחקל םילוכי םהו האנק ררועמ תוירוזחמ םע תועיפומ תוינגפוס ובש םוקמה לע עד .תירזכא הניבג םילגעמ ידי לע תוצירחב תורמשנ םיקתממ - דחא סנאוינ שי לבא .םירמושה םע תויושגנתה עונמלו תילמיסקמ ןיבוט ףוסאל תומדל רוזעל
" "