סימניות

משחק תואירבה וקב אל באינטרנט

                                  Under the Weather קחשמ

תואירבה וקב אל (Under the Weather):

.ריוואה גזמ תחת קחשמב ומכ ,ןנע וליפאו דחא לכ תויהל לוכי התא ,לסקיפה םלועב .דורו ןבל בוש תויהל ,םשגל רומאש ,רופא ןנעל ךפהו וחצמ תא טמיק ונלש ןנעה .ריוואה גזמ ינפמ ריתסהל וחילצה אלש םישנא ביטרהל ךלוה תובבוש תינרצי ,קיר םוקמ ל .םדאה לעמ רוצעל םימשה ךרד הרוביגה תא ליבוהל איה ךלש המישמה .ךלש דעיה היהי וזכרמב ,ההכה עובירה תא תרשאמ ,דעיה תא הכמ התאש הדבועה .לדגי ידי לע םירחואמ םירבועה תאו םילושכמה רפסמ ,השק רתוי ויהי םה ,תומר תא רובע
" "